Lakiesitys estäisi jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

Päihdepolitiikka, tiedotusvälineet, lainsäädäntö
Alueen säännöt
Politiikka ja media
Tämä alue on tarkoitettu kannabis- ja päihdepolitiikasta keskusteluun.

Alue on erittäin tiukasti moderoitu; lue ohjeet ennen kirjoittamista. Alueelle kuulumattomat keskustelut siirretään Tuhkakuppiin.
Kirjoita viestisi asialliseen ulkoasuun. Ylläpidolla on oikeus muuttaa epäasiallisen viestin sisältöä tai poistaa viesti.
Avatar
rxsted
Viestit: 1112
Liittynyt: 12.2.2019

Lakiesitys estäisi jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja rxsted » 18.3.2021 15:00

Vasta julki tullut Lausuntopyyntö esitysluonnoksesta laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta:

Voimassa olevan huumausainelain mukaan hampun viljely on kielletty käytettäväksi huumausaineena taikka huumausaineen valmistuksessa tai tuotannossa. Huumausainelaissa ei kuitenkaan ole erikseen säädetty, millä edellytyksin hampun viljely on sallittua. Tästä voi aiheutua epäselviä tulkintatilanteita, koska hamppu sisältää käytännössä aina tetrahydrokannabidiolia, jäljempänä THC, joka on määritelty huumausaineeksi. Lisäksi ongelmana on, että vaikka hampun viljelyyn on tietyin edellytyksin mahdollista saada EU:n maataloustukea, ei välttämättä ole yleisesti riittävän hyvin tiedossa, että huumausainelaissa kielletään huumausaineen tuotanto, eli esimerkiksi hampun kukan ottaminen talteen, sekä valmistus, eli esimerkiksi kannabinoidien uuttaminen kasvista. Kannabis, kannabisuutteet ja -tinktuurat ja kannabishartsi on lueteltu vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listoissa huumausaineista ja hampun sisältämä THC isomeereineen vuoden 1971 yleissopimuksen listoissa huumausaineista, minkä vuoksi sopimusosapuolilla on velvollisuus toteuttaa parhaaksi katsomiaan valvontamenettelyjä näiden huumausaineiden laittoman tuonnin, viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön estämiseksi. EU:n vapaa liikkuvuus ei koske huumausaineita.

Esityksessä ehdotetaan, että hampun viljely olisi sallittua vain, jos sitä varten olisi haettu EU:n maataloustukea tai jos viljelystä olisi tehty Fimealle ilmoitus ja viljely täyttäisi tietyt edellytykset, jotka ovat osittain samoja kuin maataloustuen saamisen edellytykset. Hampun viljely käytettäväksi huumausaineena taikka huumausaineen valmistuksessa tai tuotannossa säilyisi jatkossakin kiellettynä.

Ehdotettu hampun viljelyä koskeva sääntely helpottaisi viljelijöiden asemaa, koska jatkossa laissa säädettäisiin selvästi siitä, millä edellytyksin hampun viljely on sallittua. Toisaalta viljelijöille, jotka eivät hae EU:n maataloustukea, aiheutuisi jossain määrin hallinnollista taakkaa siitä, että heidän olisi jatkossa ilmoitettava viljelystä viranomaisille. Ilmoituksesta ei kuitenkaan perittäisi maksua.

Hampun sääntelyä koskevien muutosten myötä hampun uusien hamppulajikkeiden kehitykseen liittyvä kasvinjalostustoiminta tulisi kielletyksi. Käytännössä jalostustoimintaa ei ole Suomessa juurikaan harjoitettu, joten ehdotuksen vaikutukset olisivat tältä osin vähäiset. Jalostustoiminnan salliminen edellyttäisi lupamenettelyä, jota ei kuitenkaan tässä esityksessä ehdoteta. Asiaa olisi selvitettävä tulevaisuudessa maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Lisäksi harkittavana oli, mille viranomaiselle ehdotetun 15 a §:n mukainen hampun viljelyä koskeva ilmoitus olisi tehtävä. Fimea on huumausainelain 34 §:n 1 momentin nojalla huumausainelain mukainen lupa-, ilmoitus- ja valvontaviranomainen, mikä puoltaa sitä, että myös hampun viljelyä koskeva ilmoitus olisi tehtävä Fimealle. Vaihtoehtona olisi ollut maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetussa laissa (210/2010) tarkoitettu kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen, joka käsittelee EU:n maataloustukea koskevat hakemukset ja valvoo maataloustukea saavaa viljelyä. Esityksessä on päädytty ehdottamaan, että viljelyä koskeva ilmoitus tehtäisiin Fimealle, koska tällä tavoin voitaisiin parhaiten varmistaa, että hamppua ei viljellä käytettäväksi huumausaineena.

Tällä pyritään myös varmistamaan se, että kukaan ei viljele hamppua käytettäväksi lääkkeenä. Fimeahan on aiemmin ilmoittanut, että valvontaa hampun lääketuotannon mahdollistamiseksi ei voida toteuttaa; mutta nyt kapasiteettia löytyy kaikkien hamppupeltojen valvontaan. Johdanto-osiossa lääkeraaka-aineena käyttöä ei mainita sanallakaan:
Hampusta voi tuottaa kuitua, puumaista päistärettä ja siementä niille sallittuihin käyttötarkoituksiin. Siementä tai siitä valmistettua hamppuproteiinia on esimerkiksi käytetty elintarvikkeissa sellaisenaan. Lisäksi siemenestä puristettua hamppuöljyä on käytetty elintarvikkeissa tai esimerkiksi kosmetiikassa. Hampun varren kuitua ja puumaista päistärettä on käytetty paitsi historiallisesti tekstiilien valmistamiseen, myös esimerkiksi eristeaineiden valmistuksessa sekä kuivikkeiden ja kateaineiden tuottamiseen. Muualla Euroopassa kuitua on viime vuosina käytetty pääasiassa paperiteollisuuden tuotteissa ja rakennusten eristämisessä.

Heirloom-kantojen (kuten Northern Sunin) viljely halutaan kieltää:
Edellä sanottu merkitsisi, että viljelyyn voisi käyttää vain EU:n kasvilajikeluettelossa olevien hamppulajikkeiden kylvösiemeniä, jotka ovat sertifioituja. Tämän vuoksi viljelyyn ei siis voisi käyttää siemeniä, jotka viljelijä olisi kerännyt edellisen vuoden hamppusadosta (niin sanottu TOS-siemen).

Hamppua saisi viljellä vain ulkotiloissa, eikä esimerkiksi kasvihuoneissa:
Momentin 2 kohdan d alakohdan mukaan edellytyksenä olisi, että hamppua viljellään avoimessa ulkotilassa. Hampun viljeleminen esimerkiksi kasvihuoneessa, kasvuhuoneessa tai kasvutunnelissa olisi siis ehdotetun 2 kohdan vastaista. Jos hamppua kasvatetaan esimerkiksi kasvihuoneessa, sen THC-pitoisuus nousee helposti korkeaksi.

EU-sertifioitujenkin lajikkeiden kukinnon hyödyntäminen halutaan yksiselitteisesti kieltää:
Pykälän 3 momentin mukaan hampun kukintoa ei saisi hyödyntää, varastoida tai luovuttaa eteenpäin. Hyödyntämisellä tarkoitettaisiin kukinnon käyttämistä raaka-aineena minkä tahansa tuotteen valmistamiseksi. Hampun kukinto sisältää eniten THC:tä hampun eri osista, minkä vuoksi sen hyödyntäminen, varastointi ja luovuttaminen on kiellettyä jo voimassa olevan huumausainelain nojalla. Asiasta olisi kuitenkin selkeyden vuoksi säädettävä erikseen, koska ehdotetussa laissa mahdollistettaisiin hampun eräiden muiden osien teollinen hyödyntäminen.

Menettelyjä "halutaan selkeyttää", mutta tämä tulee olemaan hyvin työlästä viljelijöille, eikä todellakaan helpota viljelijöiden asemaa:
Pykälän 5 kohdan mukaan ilmoituksessa olisi oltava tieto hampun suunnitelluista käyttötavoista [...] Ilmoituksessa olisi yksilöitävä myös, mitä on tarkoitus tehdä hamppukasvin niille osille, joita ei ole tarkoitus hyödyntää teollisessa tarkoituksessa.

Momentin 2 kohdan mukaan viljelijän olisi pidettävä kirjaa viljelemästään hampusta. Kirjanpitoaineistosta olisi käytävä ilmi esimerkiksi kylvettyjen ja kylvämättä jätettyjen siementen määrä kiloina, korjattujen kasvien lukumäärä ja käyttötarkoitukset sekä peltoon jätetty sato suunniteltuine käyttötarkoituksineen. Lisäksi kohdassa säädettäisiin viljelijän velvollisuudesta säilyttää alkuperäinen vakuustodistus siinä tapauksessa, että sitä ei olisi toimitettu Fimealle 15 a §:n mukaisen ilmoituksen yhteydessä. Momentin 3 kohdan mukaan viljelijän olisi annettava Fimealle vuosittain ennen tammikuun loppua ilmoitus edellisen vuoden aikana viljellystä, varastoidusta, käytetystä ja hävitetystä hampusta.

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin uusi 10 kohta, jossa säädettäisiin ehdotetun 7 §:n 3 ja 4 momentin vastainen hampun viljely sekä 24 a §:n mukaisten ilmoitus- ja kirjanpitovelvollisuuden laiminlyönti huumausainelakirikkomuksena rangaistavaksi. Samalla 1 momentin 8 ja 9 kohtaan tehtäisiin ehdotetusta lisäyksestä johtuvat tekniset muutokset. Teko olisi rangaistava sekä tahallisena että huolimattomuudesta tehtynä. Kun rikkomuksen vakavuutta arvioitaisiin sakon suuruutta määritettäessä, tulisi huomioida olosuhteet ja asiayhteys, joissa rikkomus on tapahtunut, sekä varmistaa, että rangaistuksella olisi varoittava vaikutus viljelijän toimintaan tulevaisuudessa. Merkitystä olisi lisäksi rikkomuksen vakavuudella ja teon tahallisuuden asteella.

Esitys mahdollistaisi myös viranomaisten harjoittaman kasvatustoiminnan osana rikosten selvittämistä:
Huumausainerikosten estämistä, paljastamista ja selvittämistä suorittavalle viranomaiselle voitaisiin esityksen mukaan jatkossa myöntää lupa myös huumausaineen valmistamiseen. Muutoksenhakua koskeva sääntely ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi hallintoprosessilain yleissääntelyn kanssa.

Samalla lakiesityksellä halutaan myös vapauttaa opioidilääkeyhtiöt lupamenettelyiltä:
Esitykseen sisältyy lupamenettelyjä keventäviä ehdotuksia, jotka helpottaisivat luvanhakijoiden ja luvanhaltijoiden hallinnollista taakkaa. Näitä ovat esimerkiksi kansallisesti huumausaineeksi luokiteltujen lääkevalmisteiden vapauttaminen erityistapauksissa tuonti- ja vientilupavaatimuksista.

... Sekä lopettaa apteekkien harjoittama huumausaineeksi luokiteltavien lääkkeiden seuranta, jolloin Fimea hoitaisi kaiken valvonnan:
Apteekkien velvollisuudesta toimittaa eräiden huumausaineiden seurantaa koskevat tiedot kuukausittain Fimealle luovuttaisiin, ja jatkossa apteekkien olisi toimitettava muita kuin reseptikeskukseen tallennettuja tietoja vain, jos Fimea niitä erikseen pyytää. Seuranta laajentuisi koskemaan kaikkia huumausaineita sisältäviä lääkkeitä, kun nykyisin seuranta on keskittynyt pääosin niin sanotulla huumausainelääkemääräyslomakkeella määrättyihin valmisteisiin. Tämä ei kuitenkaan työllistäisi apteekkeja nykyistä enempää, sillä valtaosa näistä tiedoista on saatavissa sähköisessä muodossa reseptikeskuksesta.

Huomionarvoista on myös, että vallan kolmijako ei toteudu tässäkään, vaan Fimean viranomaiset ovat olleet itse päättämässä siitä, miten toimivaltuuksia tulisi laajentaa:
Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Valmistelua varten ei ole perustettu erillistä työryhmää, mutta esitystä on valmisteltu yhteistyössä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen, jäljempänä Fimea, sekä maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan viranomaisten kanssa.
Viimeksi muokannut rxsted, 18.3.2021 21:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"Me emme ole rikollisia; kasvatamme oman roinamme, emmekä halua tukea gangstereita tai terroristeja.
Olemme vapaustaistelijoita ja luonnon rakastajia, eikä harrastuksemme vahingoita ketään.
” — Esbe

Charly
Viestit: 2087
Liittynyt: 27.6.2005

Re: Lakiesitys estäisi muun muassa jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja Charly » 18.3.2021 15:32

oi maamme Suomi... :eiei:
"Ensiks mä olin et ei vittu, mut sit mä olinkin, et ei saatana." -JV

"Original man, not a hybrid" :pimp:
https://www.youtube.com/watch?v=QjCZOGw ... urocrackTV

Charly
Viestit: 2087
Liittynyt: 27.6.2005

Re: Lakiesitys estäisi muun muassa jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja Charly » 18.3.2021 15:38

Tausta
Ehdotettavat muutokset liittyvät pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman strategiseen kokonaisuuteen 3.6 ”Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi” ja siinä mainittuihin tavoitteisiin hyvinvoinnin edistämisestä ja eriarvoisuuden vähentämisestä.

Esityksen valmisteluun ovat johtaneet valvontaviranomaisten tunnistamat tarpeet selkiyttää hampun viljelyn asemaa sekä keventää huumausainelain sääntelyä tietyiltä osin.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on selkiyttää hampun viljelyn asemaa. Jatkossa huumausainelaissa säädettäisiin selvästi, millä edellytyksin hampun viljely olisi sallittua. Tavoitteena on, että huumausaineita koskevia kieltoja ja rajoituksia ei voitaisi kiertää esimerkiksi tuomalla maahan Mimosa hostilis -kasvin juurikaarnaa tai muuta kasvia, joka sisältää huumausaineeksi määriteltyä DMT:tä. Tältä osin esityksellä pyritään ehkäisemään huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden levittämistä ja käyttöä.

Esityksellä pyritään selkiyttämään lupasääntelyä ja tietyiltä osin keventämään lupiin liittyviä menettelyjä ja lupia edellyttäviä toimia. Esityksen tavoitteena on lisäksi parantaa viranomaisten edellytyksiä estää, paljastaa ja selvittää huumausainerikoksia.
"Ensiks mä olin et ei vittu, mut sit mä olinkin, et ei saatana." -JV

"Original man, not a hybrid" :pimp:
https://www.youtube.com/watch?v=QjCZOGw ... urocrackTV

Hobgob
1 tähti
1 tähti
Viestit: 1566
Liittynyt: 26.12.2007

Re: Lakiesitys estäisi muun muassa jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja Hobgob » 18.3.2021 15:54

Charly kirjoitti:oi maamme Suomi... :eiei:


VMP!!

Mut unikkoja voi huoletta kasvatella pihalla
:eiei:

Ugabug
Viestit: 58
Liittynyt: 1.4.2011

Re: Lakiesitys estäisi muun muassa jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja Ugabug » 18.3.2021 18:32

Noh... Eikun lobbaamaan sitten super skunkki sinne tukilistalle ja hakemaan tukia. Missäs peltojen vuokrahinnat nykyään huitelee jos aloittaisi vaikka 100.lla hehtaarilla?. Mitä nyt ymmärsin (en jaksanut koko sontakasaa lukea läpi) maatalous tukea ei ole pakko edes saada vaan sitä pitää olla hakenut. Tossa lakiviidakosta varmaan löytyy muutama muukin miina minkä lainvalmistelija on sinne vahingossa asettanut. Ymmärsinkö myös että Hampun kavsatuksesta tulisi ehdotuksen mukaan tulevaisuudessa Huimaisaine rikkomus eikä rikos?

Huvittavaa näissä laeissa musta on suomessa se kuin jotain halutaan selkeyttää tai helpotta niin tehdään vaan olemassaolevista laeista entistä monimutkaisempia. Helvetisti viittauksia muihin lakeihin ja lisää reunaehtoja luovia momentteja ja momenttien alakohtia. Joskus se DELETE olisi vaan paras ja helpoin tapa edetä. Jos nykylinjalla halutaan edetä olisi koko pykälähirvitys vältettävissä ihan sallittujen THC-rajojen asettamisella huumaisaineasetuksessa, sikäli kun nykyinen laki siihen antaa jo mahdollisuuden: "Tarkemmat säännökset siitä, mitä aineita, valmisteita ja kasveja pidetään 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuina huumausaineina, annetaan valtioneuvoston asetuksella."

En tunne ketään kellä olisi hamppua pelloillaan, mutta tuskin tämä aikakaan helpottaa niiden olemassaolevien työmäärää. En tiedä Timo Haaran lisäksi ketään ketä olisi oikeasti hampun siemenviljelystä joutunut rosikselle ja saanut tuomiota. Nykyäänhän hamppua saa viljellä kuka-, missä- tai millointahansa, kunhan viranomaisilla ei ole näyttöä huimausainetarkoituksesta. Haarakin oikeastaan sai omalla meuhkaamisellaan aikaan tuomion langettamisen (mikä touhussa oli ehkä vähän tarkoituskin?).

Simppa Hurkus
Viestit: 240
Liittynyt: 14.4.2012

Re: Lakiesitys estäisi muun muassa jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja Simppa Hurkus » 18.3.2021 20:12

Ugabug kirjoitti:Noh... Eikun lobbaamaan sitten super skunkki sinne tukilistalle ja hakemaan tukia. Missäs peltojen vuokrahinnat nykyään huitelee jos aloittaisi vaikka 100.lla hehtaarilla?. Mitä nyt ymmärsin (en jaksanut koko sontakasaa lukea läpi) maatalous tukea ei ole pakko edes saada vaan sitä pitää olla hakenut. Tossa lakiviidakosta varmaan löytyy muutama muukin miina minkä lainvalmistelija on sinne vahingossa asettanut. Ymmärsinkö myös että Hampun kavsatuksesta tulisi ehdotuksen mukaan tulevaisuudessa Huimaisaine rikkomus eikä rikos?

Huvittavaa näissä laeissa musta on suomessa se kuin jotain halutaan selkeyttää tai helpotta niin tehdään vaan olemassaolevista laeista entistä monimutkaisempia. Helvetisti viittauksia muihin lakeihin ja lisää reunaehtoja luovia momentteja ja momenttien alakohtia. Joskus se DELETE olisi vaan paras ja helpoin tapa edetä. Jos nykylinjalla halutaan edetä olisi koko pykälähirvitys vältettävissä ihan sallittujen THC-rajojen asettamisella huumaisaineasetuksessa, sikäli kun nykyinen laki siihen antaa jo mahdollisuuden: "Tarkemmat säännökset siitä, mitä aineita, valmisteita ja kasveja pidetään 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuina huumausaineina, annetaan valtioneuvoston asetuksella."

En tunne ketään kellä olisi hamppua pelloillaan, mutta tuskin tämä aikakaan helpottaa niiden olemassaolevien työmäärää. En tiedä Timo Haaran lisäksi ketään ketä olisi oikeasti hampun siemenviljelystä joutunut rosikselle ja saanut tuomiota. Nykyäänhän hamppua saa viljellä kuka-, missä- tai millointahansa, kunhan viranomaisilla ei ole näyttöä huimausainetarkoituksesta. Haarakin oikeastaan sai omalla meuhkaamisellaan aikaan tuomion langettamisen (mikä touhussa oli ehkä vähän tarkoituskin?).


"Esityksessä ehdotetaan, että hampun sallittaisiin vain silloin, jos viljelyyn hakee EU:n maataloustu-
kea tai tekee siitä ilmoituksen Fimealle. Viljelyn olisi täytettävä tiettyjä vaatimuksia esimerkiksi käy-
tettävien lajikkeiden ja viljelmän pinta-alan osalta, mikä merkitsisi sitä, että hampun viljeleminen
esimerkiksi omassa asunnossa olisi jatkossa yksiselitteisesti kiellettyä. Tämä merkitsisi tiettyä rajoi-
tusta henkilön itsemääräämisoikeuteen ja sitä kautta perustuslain 7 §:n 1 momentissa suojattuun hen-
kilökohtaiseen vapauteen. Käytännössä ehdotus ei kuitenkaan toisi merkittävää muutosta nykytilaan
nähden, sillä sellaisessa hampun viljelyssä, joka ei saa EU:n maataloustukea, käyttötarkoitukseksi on
pääsääntöisesti ollut osoitettavissa huumausaineen tuotanto."

Eli käräjäoikeuden ei tarvitsisi enää "katsoa toteennäytetyksi" syytetyn tarkoitusperiä, vaan pykälä ois selvä. Syytettykin säästyy selittelyn vaivalta. Hauskasti ajateltu muuten tuo perustuslain 7 §:n 1 momentin kohtalo: se on jo niin paskana, et mitä välii?

Oulun rekossa paikallinen tuottaja myy öljyä ja siemeniä/jalosteita ravinnoksi. Finolapelto on ollut Tyrnävällä, ainakin vielä viime kesänä. En tiedä kylvävätkö omaa siementä, vai osto-? Jatko jää nähtäväksi. Aika nöpönuukaa on kyllä maajussien kyttäys ylipäänsäkin, tiliä joutuu tekemään jos satelliittikuva ei vastaa viljelysuunnitelmaa neliöntarkkuudella. Ei sentään jokaiselle kasville suunnitella yksilöllistä viivakoodia, se varmaan tulee sitten uusia pykäliä sovellettaessa mukaan..

Jotenkin taas kerran raskasta luettavaa tuo hallituksen lakiesitys, varsinkin nyt kun olisi kansalaisaloitteen muodossa parempaakin tarjolla. Pientä toivonkipinää syntyy näistä maininnoista:

-Huumausaineita ovat ensinnäkin 5 kohdan a ja b alakohdan mukaan aineet, kasvit
ja valmisteet, joista määrätään Yhdistyneiden kansakuntien huumausaineyleissopimuksissa.

-Toiseksi huumausaineiksi määritellään huumausainelain 3 §:n 1 momentin 5 kohdan c alakohdassa
aineet, jotka on päätetty ottaa valvontaan Euroopan unionissa, jäljempänä EU.

YK ja EU saattavat ottaa järjen käteen, ehkä, mahdollisesti, joskus, ja sitten nää meirän nilkit painaa perässä. Omin päin tuskin tekevät minkäänlaista parannusta.

Ugabug
Viestit: 58
Liittynyt: 1.4.2011

Re: Lakiesitys estäisi muun muassa jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja Ugabug » 18.3.2021 21:16

Pitäisi varmaan tehdä lakialoite jossa kielletään perustuslain 7 § 1 momentin alaiseen henkilokohtaiseen vapeuteen kajoavien lakien valmistelu, lakialoitteen hallussapito ja käyttöönotto... elinikäisen poliittisen toimintakiellon uhalla sekä sellaista aloitetta tukevan puolueen lakkauttamista ja puolueenjohdon karkoittamista venäjälle.

Veikkaan että tämä aloite saa lopulta Niinistön nimmarin alleen, sikäli kun ei oikeastaan muuta nykyista asetelmaa yhtään mihkään ja tuskin ketään eduskunnassa oikeasti kiinnostaa mitkään maataloustukien hakemiset jollekkin yksittäiselle kasville, mutta aika näyttää...

Sam 1
2 tähteä
2 tähteä
Viestit: 4466
Liittynyt: 26.7.2008

Re: Lakiesitys estäisi muun muassa jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja Sam 1 » 18.3.2021 21:28

Simppa Hurkus kirjoitti:
Aika nöpönuukaa on kyllä maajussien kyttäys ylipäänsäkin, tiliä joutuu tekemään jos satelliittikuva ei vastaa viljelysuunnitelmaa neliöntarkkuudella.

Tämä viljelymaan käyttö ja sen valvonta, mitä satelliiteilla koko EU:n alueella suoritetaan on tarpeellista ja tasapuolista.
Ei sen takia että kotimaassa tämä maataloustukien haku väärin perustein, olisi merkittävää rikollisuutta.
Kun valvonta alkoi, Suomessakin jäi kourallinen tukiaisten huijareita kiinni ja jää nykyäänkin.
Ranskassa ja Italiassa samaa huijausta yrittäviä jäi kiinni useita satoja tapauksia, Unkari ja Puola oli tilastojen yläpäässä samoissa puuhissa.
En näe mitään syytä että maatalous olisi elinkeinomuotona jotenkin poikkeusasemassa, joka voisi toimia vailla valvontaa.
– Sam 1 or someone else -

Ugabug
Viestit: 58
Liittynyt: 1.4.2011

Re: Lakiesitys estäisi muun muassa jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja Ugabug » 18.3.2021 21:56

Sam 1 kirjoitti:
Simppa Hurkus kirjoitti:
Aika nöpönuukaa on kyllä maajussien kyttäys ylipäänsäkin, tiliä joutuu tekemään jos satelliittikuva ei vastaa viljelysuunnitelmaa neliöntarkkuudella.

Tämä viljelymaan käyttö ja sen valvonta, mitä satelliiteilla koko EU:n alueella suoritetaan on tarpeellista ja tasapuolista.
Ei sen takia että kotimaassa tämä maataloustukien haku väärin perustein, olisi merkittävää rikollisuutta.
Kun valvonta alkoi, Suomessakin jäi kourallinen tukiaisten huijareita kiinni ja jää nykyäänkin.
Ranskassa ja Italiassa samaa huijausta yrittäviä jäi kiinni useita satoja tapauksia, Unkari ja Puola oli tilastojen yläpäässä samoissa puuhissa.
En näe mitään syytä että maatalous olisi elinkeinomuotona jotenkin poikkeusasemassa, joka voisi toimia vailla valvontaa.


Juurikin näin. Homma on vähän sama kuin tuntikirjanpito/kellokortti palkkatöissä, välttämätön paha. Mielenkiintoista olisi tietää minkälaiset henkilöt on lakialoitevalmistelun taustalla?

Jos Aino-Kaisa Pekonen tekisi ministerinä asetusmuutoksen voisi moni asia helpottua pelkästään sillä. Esimerkiksi viron kevytkannabis-tyylinen käytäntö olisi ihan helposti asetuksella toteutettava konsepti ja maanviljelykuvioissa voisi kuumottelun sijaan keskittää resurssit niiden tukien ruinaamiseen.

Ainiin... Ketjun otsikonmukaiset uutokset ja tinktuurathan on jo nyt kiellettyjä.

Avatar
option
Viestit: 390
Liittynyt: 21.9.2005

Re: Lakiesitys estäisi jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja option » 18.3.2021 22:05

Olipas synkkää luettavaa. Tähän sopisi liuta kirosanoja.

Simppa Hurkus
Viestit: 240
Liittynyt: 14.4.2012

Re: Lakiesitys estäisi muun muassa jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja Simppa Hurkus » 18.3.2021 22:49

Sam 1 kirjoitti:
Simppa Hurkus kirjoitti:
Aika nöpönuukaa on kyllä maajussien kyttäys ylipäänsäkin, tiliä joutuu tekemään jos satelliittikuva ei vastaa viljelysuunnitelmaa neliöntarkkuudella.

Tämä viljelymaan käyttö ja sen valvonta, mitä satelliiteilla koko EU:n alueella suoritetaan on tarpeellista ja tasapuolista..


Formuloin lausumani ehkä turha(utunee)n jyrkästi, tuettua maanviljelystä täytyy ilman muuta valvoa. Luottamus hyvä, valvonta paree..

Ja uusi pykälä on ainakin selkeä: jos et voi saada maataloustukea, hamppuviljelmäsi on poliisiasia. Sakkoa tai vankeutta. (Vaikka tukea ei ole pakko hakea, sen ehdot pitää silti täyttää, ja tehdä ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle.) "Koristekasvatukset" yms. hippien houreet haudataan kertakaikkiaan.

Sam 1
2 tähteä
2 tähteä
Viestit: 4466
Liittynyt: 26.7.2008

Re: Lakiesitys estäisi jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja Sam 1 » 18.3.2021 23:11

Vaikka kaikki maa-alueet kuvataan, niin vain muutama sata kotimaista viljelijää kuuluu valvonnan piiriin.
En tiedä johtuuko se saaduista tuista, vai mikä siinä on peruste.
Mutta on ne niin tarkkoja kuvia, että pystyi erottamaan kummin päin autoni olen pihalle pysäköinnyt,
klapikasan kulmikkaat varjot näkyivät maan pinnalla ja metsänreunassa olevat ampumakorokkeet.
Valvotun pellon reuna on n.60m päässä, mutta tykkäsivät kai mun pihastakin? :D
– Sam 1 or someone else -

Avatar
edward_hitinmäki
1 tähti
1 tähti
Viestit: 658
Liittynyt: 9.6.2015

Re: Lakiesitys estäisi jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja edward_hitinmäki » 21.3.2021 1:15

On kyllä täysin käsittämätön lakiesitys 2020-luvun Suomessa. Luulisi, että on rationaalista purkaa turhaa sääntelyä, mutta mitä vielä. Kaiken elämän täytyy olla kontrolloitua ja seurattua. Kaikesta täytyy löytyä joku tilivelvollinen ja joku jota laskuttaa yhteiskunnan vaatimista ja tuottamista lausuntopalveluista...

Charly
Viestit: 2087
Liittynyt: 27.6.2005

Re: Lakiesitys estäisi jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja Charly » 21.3.2021 4:41

puuhastellaan.... :doh: voi jeesus on meillä typerää päättäjää.. mut näkeehän ton muutenkin..sekasinhan noi on jo mennyt. :eiei:
"Ensiks mä olin et ei vittu, mut sit mä olinkin, et ei saatana." -JV

"Original man, not a hybrid" :pimp:
https://www.youtube.com/watch?v=QjCZOGw ... urocrackTV

neljakolme
Viestit: 721
Liittynyt: 22.4.2013

Re: Lakiesitys estäisi jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja neljakolme » 21.3.2021 9:28

Kaikesta voi yrittää nähdä aina positiivisia puolia, kuten esim. laiton on synonyymi verovapaalle ja sääntelystä vapaalle :pimp: :pimp: Jos maksaisin kaikesta höyrystyneestä hitistä veroa, olisin köyhä mies :pimp: Tai no, olen köyhä mutta en vielä mikään ruokajonoköyhä.

Charly
Viestit: 2087
Liittynyt: 27.6.2005

Re: Lakiesitys estäisi jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja Charly » 21.3.2021 11:06

neljakolme kirjoitti:Kaikesta voi yrittää nähdä aina positiivisia puolia, kuten esim. laiton on synonyymi verovapaalle ja sääntelystä vapaalle :pimp: :pimp: Jos maksaisin kaikesta höyrystyneestä hitistä veroa, olisin köyhä mies :pimp: Tai no, olen köyhä mutta en vielä mikään ruokajonoköyhä.

Juu onhan se näinkin. Ainakaa ei tarvi totutella mihinkään uuteen. Ninja skillssit vaan nousee vuosi vuodelta :guru: :laugh: :lol:
"Ensiks mä olin et ei vittu, mut sit mä olinkin, et ei saatana." -JV

"Original man, not a hybrid" :pimp:
https://www.youtube.com/watch?v=QjCZOGw ... urocrackTV

Ugabug
Viestit: 58
Liittynyt: 1.4.2011

Re: Lakiesitys estäisi jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja Ugabug » 21.3.2021 14:30

Charly kirjoitti:
neljakolme kirjoitti:Kaikesta voi yrittää nähdä aina positiivisia puolia, kuten esim. laiton on synonyymi verovapaalle ja sääntelystä vapaalle :pimp: :pimp: Jos maksaisin kaikesta höyrystyneestä hitistä veroa, olisin köyhä mies :pimp: Tai no, olen köyhä mutta en vielä mikään ruokajonoköyhä.

Juu onhan se näinkin. Ainakaa ei tarvi totutella mihinkään uuteen. Ninja skillssit vaan nousee vuosi vuodelta :guru: :laugh: :lol:


Komppaan teitä kyllä täysin tässä asiassa. Laittomuudessa on omat etunsa. Eikä tämä hallituksen lakiehdotus muuta tilannetta kenenkään kannalta paitsi syyttäjän ja käräjäoikeuden. Ja lisäksi kuriositeettina kk2020 aloitteen laki mennessään läpi kadottaisi aika moni "pienviljeliä" sivutulot.

Simppa Hurkus
Viestit: 240
Liittynyt: 14.4.2012

Re: Lakiesitys estäisi jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja Simppa Hurkus » 21.3.2021 17:47

neljakolme kirjoitti:Kaikesta voi yrittää nähdä aina positiivisia puolia, kuten esim. laiton on synonyymi verovapaalle ja sääntelystä vapaalle :pimp: :pimp: Jos maksaisin kaikesta höyrystyneestä hitistä veroa, olisin köyhä mies :pimp: Tai no, olen köyhä mutta en vielä mikään ruokajonoköyhä.


20€/grammako on "sääntelystä vapaa" hinta? Mää kyllä maksaisin tuotteesta mieluummin veroa kuin "veroa". Sitäpaitsi me veronmaksajat maksetaan myös laillisuusvalvonnan kaikki kustannukset, eikä se oo mitään nappikauppaa..

(En oo tällä vuosituhannella ostanut mitään laittomia alan tuotteita mistään, siinä mielessä asian status ei oo mulle merkittävä. Siemeniä saa kyllä hankittua kohtuulliseenkin hintaan. Parin vuoden päästä kun tulen eläkeikään, ikävimpien seurausten mahdollisuus pienenee entisestään. Dekri tai laillinen sääntely ois silti IMO hyvä juttu.)

neljakolme
Viestit: 721
Liittynyt: 22.4.2013

Re: Lakiesitys estäisi jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja neljakolme » 22.3.2021 0:22

Simppa Hurkus kirjoitti:
20€/grammako on "sääntelystä vapaa" hinta? Mää kyllä maksaisin tuotteesta mieluummin veroa kuin "veroa". Sitäpaitsi me veronmaksajat maksetaan myös laillisuusvalvonnan kaikki kustannukset, eikä se oo mitään nappikauppaa..

20€/g hinta on Euroopan keskuspankin säätelemä ohjaushinta Suomen hampulle, mikä monintavoin kuulostaa korkealta hinnalta mutta tässä vuosien varrella kun standardihinta on ollut käytössä se on itseasiassa 20v inflaation ja rahaprinttauksen takia halventunut aika tasantarkkaan 30%. Jos käyttää viime vuosien printtauksen määrää projektiona seuraavalle kymmenelle vuodelle, hampun standardihinnasta kiinni pitämällä hamppu halventuisi toiset 30% kymmenen vuoden aikaikkunalla (villeimät skenaariot ehdottavat 50-4000% halventumista, mutta yläpää jo vaatisi uudenlaista taloussotaa eri talousblokkien välille: hallitsematon rahanprinttaus eli lainananto). Standardista kiinni pitämällä eli ei jousta mistään syystä ylöspäin ikinä, on hamppu ainostaan joka huominen halvempaa. Ainahan sitä kannattaa vähän yrittää alaspäin tinkiä mutta seteli-resoluutiolla pienissä määrissä neuvotteluvaihtoehdot ovat vähissä.

Vaikka hamppu laillistuisi ja tulisi verolle, joutuisi se yhä kilpailemaan verovapaan ja sääntelyttömän harmaan hampun kanssa. Internettiä selaamalla joissain päin maailmaa missä hamppu on laillista, ihmiset valittaa että se säädeltiin pilalle verojen ja eri tason sertifiointi, luvitus ja standardeilla esim. liittyen THC-pitoisuuteen ja sen sallittuun vaihteluväliin. Sanovat että muista kuin liikkeistä saa edelleenkin sitä vahvempaa halvemmalla. Ymmärrän toki itse minkä takia pelkän vahvuuden perään itkevät ovat hieman yksinkertaista porukkaa.

Mutta esitetään asia nyt toiseltakin kantilta: mielestäni alkoholi on säädelty pilalle Suomessa. Korkeat verot ja huono saatavuus (9-21+alko) on ainakin omalla kohdalla pistänyt omatekoiset tulille. En maksa maksani treenistä alkoholiveroa millä kerättäisiin pottia uuteen maksaan, vaan te muut keräätte sitä joka tapauksessa. Ei sen kaljan ja viinan nyt ihan Viron hinnoissa tarvitse olla että sitä Suomessakin ostaisi, mutta nykyinen korotuksiin suuntaava politiikka saa lähinnä harkitsemaan pontikkapannun rakentamista.

Cannazilla
Viestit: 7
Liittynyt: 30.5.2017

Re: Lakiesitys estäisi jalostustoiminnan, kukinnon hyödyntämisen ja tinktuurojen tuottamisen

ViestiKirjoittaja Cannazilla » 26.3.2021 11:55

Mites omaan lääkekäyttöön CBD viljely? Jos muutaman kasvin kasvattaa lääkekäyttöön, joka laissa ilmeisesti on sallittua, taikka näin jostain luin, että "Laki kieltää kasvattamasta hamppua huumeeksi, mutta sen kasvatus lääkkeeksi omaan käyttöön tai jalostusta varten on sallittua". Tosin, kasvista löytyy aina THC:ä, niin se kumoaa tuon edellä mainitun? Voisiko se olla noin yksinkertaista, että lakiin vetoen ja virannomaisille ilmoittaen, sanoo alkavansa kasvattaa muutamaa kasvia CBD:ä omaan lääkekäyttöön, koska tietää tämän auttavan oireisiinsa parhaiten ja lääkärit eivät CBD:ä määrää, ellet ole kuolemaisillasi ja sitä toivot, vaan lykkäävät vain pilleriä pillerin perään, joista tulee kaiken maailman sivuoireita.


Palaa sivulle “Politiikka ja media”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija