Lääkärilehti: kannabistako kipulääkkeeksi?

Päihdepolitiikka, tiedotusvälineet, lainsäädäntö
Alueen säännöt
Politiikka ja media
Tämä alue on tarkoitettu kannabis- ja päihdepolitiikasta keskusteluun.

Alue on erittäin tiukasti moderoitu; lue ohjeet ennen kirjoittamista. Alueelle kuulumattomat keskustelut siirretään Tuhkakuppiin.
Kirjoita viestisi asialliseen ulkoasuun. Ylläpidolla on oikeus muuttaa epäasiallisen viestin sisältöä tai poistaa viesti.
hydra
1 tähti
1 tähti
Viestit: 737
Liittynyt: 22.4.2004

Lääkärilehti: kannabistako kipulääkkeeksi?

ViestiKirjoittaja hydra » 14.3.2016 16:30

Lääkärilehden katsaus ottaa kielteisen kannan kipulääkekäyttöön. Artikkelissa hyväksytään kipulääkekäyttö ainoastaan kokeellisena hoitona neuropaattisiin tai vaikeisiin syöpäkipuihin, ja silloinkin vain Sativexilla ja tiukkojen kriteerien kanssa.

19.2.2016
7/2016 vsk 71
s. 493 - 497

Kannabistako ki­pu­lääk­keek­si?

Kan­na­bis­ta tut­ki­taan ki­vun ja usei­den mui­den oi­rei­den lie­vi­tyk­ses­sä. Näyt­tö kan­na­bik­sen hyö­dys­tä on ar­vioi­tu riit­tä­väk­si vain MS-tau­tiin liit­ty­vän spas­ti­suu­den hoi­dos­sa.

Tut­ki­mus­näyt­tö ei tois­tai­sek­si tue kan­na­bik­sen käyt­töä min­kään ki­pu­ti­lan hoi­dos­sa. Kan­na­bik­ses­ta hyö­tyy vain pie­ni osa ki­pu­po­ti­lais­ta, ja hoi­toon liit­tyy mer­kit­tä­viä ris­ke­jä eri­tyi­ses­ti pit­kään käy­tet­täes­sä.

Ko­keel­li­se­na hoi­to­na kan­na­bis­ta voi­daan har­ki­ta neu­ro­paat­ti­seen ki­puun ja vai­kea­hoi­toi­seen syö­pä­ki­puun.

Kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­ses­ta ja lääk­keel­li­ses­tä käy­tös­tä käy­dään vil­kas­ta kes­kus­te­lua. Eri­tyis­lu­pa­ha­ke­muk­set lää­ke­kan­na­bik­sen käyt­töön ovat myös li­sään­ty­neet (tau­lu­kot 1 ja 2). Tois­tai­sek­si näyt­tö kan­na­bik­sen hyö­dys­tä on ar­vioi­tu riit­tä­väk­si vain MS-tau­tiin liit­ty­vän spas­ti­suu­den hoi­dos­sa. Na­bik­si­mo­li (Sa­ti­vex) on ai­noa myyn­ti­lu­val­li­nen kan­na­bis­val­mis­te Suo­mes­sa tä­hän käyt­töai­hee­seen. Kan­na­bis­ta tut­ki­taan ki­vun ja usei­den mui­den oi­rei­den hoi­dos­sa (tau­luk­ko 3).

Kan­na­bis­ta tut­ki­taan ki­vun ja usei­den mui­den oi­rei­den hoi­dos­sa.

Näyt­tö ei tue kan­na­bi­noi­dien käyt­töä her­mo­vau­rio­ki­vun hoi­dos­sa.

Kan­na­bis­tuot­teet

Can­na­bis sa­ti­va -kas­vis­sa on yli sa­ta eri­lais­ta fy­to­kan­na­bi­noi­dia. Run­saim­min on ∆9-tet­ra­hyd­ro­kan­na­bi­no­lia (∆9-THC), jo­ka on myös kan­na­bik­sen tär­kein psy­koak­tii­vi­nen ai­ne (tau­luk­ko 1). ∆9-THC on kan­na­bi­noi­di­re­sep­to­rien osit­tai­nen ago­nis­ti. Kan­na­bi­dio­li (CBD) on kan­na­bik­sen run­sain ei-psy­koak­tii­vi­nen ai­ne. Se vä­lit­tää suu­rim­man osan kan­na­bik­sen mah­dol­li­sis­ta te­ra­peut­ti­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta. CBD si­tou­tuu hei­kos­ti kan­na­bi­noi­di­re­sep­to­rei­hin ja sil­lä on lu­kui­sia mui­ta far­ma­ko­lo­gi­sia omi­nai­suuk­sia.

Fy­to­kan­na­bi­noi­dien mää­rät vaih­te­le­vat suu­res­ti la­jeit­tain se­kä kas­vuo­lo­suh­tei­den ja val­mis­tus­me­ne­tel­män mu­kaan. Lääk­keel­li­seen käyt­töön lail­li­ses­ti kas­va­te­tus­sa kan­na­bik­ses­sa fy­to­kan­na­bi­noi­dien mää­rä py­ri­tään va­kioi­maan. Na­bik­si­mo­li­val­mis­tees­sa ∆9-THC:n ja CBD:n mää­rä on sa­ma, ja tä­mä vä­hen­tää val­mis­teen ai­heut­ta­mia psy­kot­roop­pi­sia vai­ku­tuk­sia ja te­hos­taa sen te­ra­peut­ti­sia vai­ku­tuk­sia. Kan­na­bis­ku­kin­nois­ta teh­dyis­sä val­mis­teis­sa ∆9-THC:n mää­rä on suu­ri, mut­ta CBD:n mää­rä pie­ni, mi­kä li­sää riip­pu­vuus­ris­kiä ja vä­hen­tää lääk­keel­li­siä vai­ku­tuk­sia. ∆9-THC:n hait­to­jen vuok­si tut­ki­mus kes­kit­tyy täl­lä het­kel­lä kan­na­bi­dio­liin.

Kan­na­bi­noi­dien far­ma­ko­lo­gia

Kan­na­bi­noi­di­jär­jes­tel­mä sää­te­lee lu­kui­sia ih­mi­sen elin­toi­min­to­ja. En­do­kan­na­bi­noi­dien G-pro­teii­ni­kyt­ken­täi­siä koh­de­re­sep­to­re­ja on kah­ta pää­tyyp­piä, CB1 ja CB2 (1). CB1-re­sep­to­rit si­jait­se­vat kes­kus- ja ää­reis­her­mos­ton neu­ro­nien päät­teis­sä, mis­sä ne sää­te­le­vät neu­rot­rans­mit­te­rien va­pau­tu­mis­ta ja lu­kui­sia fy­sio­lo­gi­sia toi­min­to­ja (tau­luk­ko 4). CB1-re­sep­to­re­ja on myös ras­va­ku­dok­ses­sa, luu­ran­ko­li­hak­sis­sa, mak­sas­sa, ruoan­su­la­tus­ka­na­vas­sa ja hai­mas­sa. CB2-re­sep­to­re­ja on en­si­si­jai­ses­ti im­muu­ni­jär­jes­tel­mäs­sä ja mik­rog­lias­sa. Ne sää­te­le­vät sy­to­kii­nien va­pau­tu­mis­ta, tu­leh­dus­ta ja ki­pua.

Kes­kus­her­mos­ton CB1-re­sep­to­rien vä­lit­tä­mäs­sä ki­vun hel­pot­tu­mi­ses­sa on tär­keä­nä osa­te­ki­jä­nä ah­dis­tuk­sen lie­vit­ty­mi­nen ja hy­vän olon tun­ne. Kes­kus­her­mos­ton CB1-re­sep­to­rit vä­lit­tä­vät myös ek­so­gee­nis­ten kan­na­bi­noi­dien ai­heut­ta­mat hai­tat (2). Kan­na­bis hei­ken­tää eten­kin sään­nöl­li­ses­sä käy­tös­sä kog­ni­tii­vi­sia toi­min­to­ja, ku­ten lä­hi­muis­tia ja ar­vos­te­lu­ky­kyä, ja ai­heut­taa vä­lin­pi­tä­mät­tö­myyt­tä. Kan­na­bis huo­non­taa mo­to­ris­ta suo­ri­tus­ta ja hi­das­taa reak­tioai­ko­ja, ja se kak­sin­ker­tais­taa lii­ken­neon­net­to­muuk­sien ris­kin (3). Kan­na­bik­sen käyt­töön liit­ty­vien psy­koo­sien ris­kiä li­sää­vät mm. nuo­re­na aloi­tet­tu käyt­tö, pe­ri­mä, lap­suu­den trau­mat ja kan­na­bis­tuot­teen run­sas THC:n mää­rä suh­tees­sa CBD:n mää­rään (4). Kan­na­bik­seen voi ke­hit­tyä psyyk­ki­nen riip­pu­vuus, kroo­ni­nen ai­vo­sai­raus, jos­ta on vai­kea it­se vie­roit­tua (5). Riip­pu­vuu­den ke­hit­ty­mi­sen ris­kiä li­sää­vät kan­na­bik­sen käy­tön aloit­ta­mi­nen jo tei­ni-iäs­sä ja päi­vit­täi­nen käyt­tö (ris­ki jo­pa 25–50 %) (6).

Lä­hin­nä pe­ri­fee­ris­ten CB2-re­sep­to­rien kaut­ta vä­lit­ty­väs­sä ki­vun­lie­vi­tyk­ses­sä kes­kei­siä ovat im­mu­no­lo­gi­set sei­kat. CB2-ago­nis­tien vai­ku­tuk­set voi­vat myös vä­hen­tää tu­leh­dus­reak­tio­ta. Täs­tä joh­tuu mie­len­kiin­to kan­na­bi­noi­dien vai­ku­tuk­siin tu­leh­duk­sel­li­sis­sa sai­rauk­sis­sa, ku­ten reu­mas­sa ja neu­roinf­lam­ma­to­ri­sis­sa ti­lois­sa (7).

Näyt­tö te­hos­ta ja hai­tois­ta

Pe­rus­tut­ki­muk­sen tar­joa­man op­ti­mis­min ja klii­nis­ten tut­ki­mus­ten näy­tön vä­lil­lä on sel­vä ris­ti­rii­ta. Laa­duk­kai­ta klii­ni­siä tut­ki­muk­sia on teh­ty vä­hän, näis­tä suu­rin osa her­mo­vau­rio­ki­vun hoi­dos­ta.

Her­mo­vau­rio­ki­vun lää­ke­hoi­toa kä­sit­te­le­vän tuo­reen kor­kea­ta­soi­sen sys­te­moi­dun kat­sauk­sen (8) mu­kaan na­bik­si­mo­lil­la on teh­ty 8 kri­tee­rit täyt­tä­vää tut­ki­mus­ta: 3 tut­ki­mus­ta eri­lai­sis­ta neu­ro­paat­ti­sis­ta ki­vuis­ta, 2 po­ly­neu­ro­pa­tias­ta, 2 MS-tau­tiin liit­ty­vis­tä her­mo­vau­rio­ki­vuis­ta ja 1 sel­käy­din­vau­rioon liit­ty­väs­tä ki­vus­ta. Li­säk­si dro­na­bi­no­lil­la on teh­ty 1 MS-tau­tia kos­ke­va tut­ki­mus. Tut­ki­mus­ten kes­to oli 3–14 viik­koa. NNT-lu­ku (num­ber nee­ded to treat) ki­vun puo­lit­tu­mi­sel­le oli 12,1 (95 %:n luot­ta­mus­vä­li 8,8–20). Nel­jää suur­ta ne­ga­tii­vi­seen tu­lok­seen päät­ty­nyt­tä tut­ki­mus­ta ei ole jul­kais­tu, mut­ta tu­lok­set löy­ty­vät klii­nis­ten tut­ki­mus­ten re­kis­te­ris­tä. Kat­sauk­sen pää­tel­mä­nä oli, et­tä näyt­tö ei tue kan­na­bi­noi­dien käyt­töä her­mo­vau­rio­ki­vun hoi­dos­sa.

Toi­seen laa­jaan kroo­ni­sen ki­vun kat­sauk­seen (9) oli hy­väk­syt­ty myös kak­si tut­ki­mus­ta na­bik­si­mo­lin te­hos­ta syö­pä­ki­vun hoi­dos­sa opioi­din li­sä­lääk­kee­nä. Toi­sen tut­ki­muk­sen tu­los oli po­si­tii­vi­nen, toi­sen ne­ga­tii­vi­nen. Kat­sauk­sen ul­ko­puo­lel­le jäi mm. pie­ni fib­ro­myal­gia­po­ti­lail­la teh­ty tut­ki­mus (10) se­kä ni­vel­rik­ko­po­ti­lail­la teh­ty pi­lot­ti­tut­ki­mus (11).

Kan­na­bis­sa­vuk­kei­den te­hoa on tut­kit­tu her­mo­vau­rio­ki­vun hoi­dos­sa vain ly­hyis­sä muu­ta­man tun­nin tai muu­ta­man vuo­ro­kau­den tut­ki­mu­sa­se­tel­mis­sa. Can­na­bis Flos -val­mis­teis­ta ei ole mi­tään jul­kais­tu­ja tut­ki­muk­sia.

Hait­ta­vai­ku­tuk­sia ar­vioi­taes­sa on tär­keää huo­mioi­da eri­tyi­ses­ti pit­kään käyt­töön liit­ty­vät hai­tat. Tä­hän men­nes­sä jul­kais­tut tut­ki­muk­set ovat kes­tä­neet pi­sim­mil­lään vain 3,5 kuu­kaut­ta. Whi­tin­gin ym. kat­sauk­sen (9) pe­rus­teel­la kan­na­bi­noi­dien ly­hy­tai­kai­seen käyt­töön liit­tyi suu­ren­tu­nut hait­ta­vai­ku­tus­ten, myös va­ka­vien, ris­ki ver­rat­tu­na lu­me­hoi­toon. Lää­ki­tyk­sen lo­pet­ta­mi­nen hait­to­jen vuok­si oli kan­na­bi­noi­de­ja käy­tet­täes­sä kol­me ker­taa niin to­den­nä­köis­tä kuin lu­me­lää­ket­tä käy­tet­täes­sä (tau­luk­ko 5).

Klii­ni­siin tut­ki­muk­siin ei yleen­sä va­li­ta on­gel­mal­li­sia po­ti­lai­ta, joil­la pit­käai­kais­käyt­töön liit­ty­vät ris­kit ovat suu­rem­pia. Ka­na­da­lai­sen sel­vi­tyk­sen mu­kaan ylio­pis­to­sai­raa­lan ki­puk­li­ni­kal­le fib­ro­myal­gia­diag­noo­sin vuok­si ha­keu­tu­neis­ta po­ti­lais­ta 13 % käyt­ti oma-aloit­tei­ses­ti kan­na­bis­val­mis­tei­ta. Suu­rin osa (83 %) käyt­ti her­baa­lis­ta kan­na­bis­ta. Näis­tä hen­ki­löis­tä suu­rin osa oli mie­hiä ja heil­lä oli huo­mat­ta­vas­ti mui­ta enem­män mie­lia­laon­gel­mia ja opioi­di­ha­kui­suut­ta (12).

Ki­pu, st­res­si, ah­dis­tus ja ad­dik­tio

Ah­dis­tus ja st­res­si liit­ty­vät kroo­ni­seen ki­puun niin edel­tä­vä­nä te­ki­jä­nä kuin ki­vun seu­ran­nai­se­na­kin. Ah­dis­tus on yleen­sä nor­maa­li reak­tio ki­puun, mut­ta kroo­ni­sil­la ki­pu­po­ti­lail­la esiin­tyy myös ah­dis­tu­nei­suus­häi­riöi­tä ja enem­män psy­kiat­ri­sia häi­riöi­tä kuin nor­maa­li­väes­tös­sä. Täl­le po­ti­las­ryh­mäl­le kan­na­bi­noi­dien käyt­tö on eri­tyi­sen on­gel­mal­lis­ta, kos­ka täl­löin kan­na­bik­sel­la hoi­de­taan en­si­si­jai­ses­ti ah­dis­tus­ta ja st­res­siä, joi­den lie­vit­ty­mi­nen hel­pot­taa myös ki­vun ko­ke­mus­ta.

Kan­na­bi­noi­dien käyt­tö st­res­sin ja ah­dis­tuk­sen lie­vit­tä­mi­seen li­sää kan­na­bik­sen jat­ku­van tar­peen ris­kiä ja an­nos­ten suu­re­ne­mis­ta ja myös edis­tää ja vah­vis­taa kan­na­bis­riip­pu­vuu­den ke­hit­ty­mis­tä. Kan­na­bis­riip­pu­vuu­den hoi­to vaa­tii eri­tyi­so­saa­mis­ta, jo­ten se kan­nat­taa to­teut­taa yh­des­sä päih­de­huol­lon kans­sa (5). To­den­nä­köi­ses­ti ah­dis­tuk­ses­ta, st­res­sis­tä ja kroo­ni­ses­ta ki­vus­ta kär­si­vän on eri­tyi­sen vai­kea vie­rot­tua kan­na­bik­ses­ta, jos­ta on tul­lut rat­kai­su elä­män an­keu­teen huo­li­mat­ta hait­ta­vai­ku­tuk­sis­ta. Si­tä vas­toin on­gel­ma­käyt­tö on mah­dol­lis­ta lo­pet­taa ly­hyen in­ter­ven­tion avul­la (13).

Po­ti­lai­den ar­vioin­ti ja seu­ran­ta

Kan­na­bik­ses­ta hyö­tyy vain pie­ni osa ki­pu­po­ti­lais­ta, ja hoi­toon liit­tyy mer­kit­tä­viä ris­ke­jä eri­tyi­ses­ti pit­kään käy­tet­täes­sä. Yleen­sä aloi­te kan­na­bis­hoi­dos­ta tu­lee po­ti­laal­ta, jol­la on aiem­paa ko­ke­mus­ta kan­na­bik­ses­ta. Täl­löin saat­taa ol­la haas­teel­lis­ta ar­vioi­da mui­ta hoi­to­vaih­toeh­to­ja (lääk­keet, psy­ko­lo­gi­set ja psy­kiat­ri­set hoi­dot, fy­sio­te­ra­pia), kos­ka nii­den toi­mi­vuus voi­si joh­taa kan­na­bik­sen epää­mi­seen.

Jos kan­na­bis­ko­kei­lu ar­vioi­daan pe­rus­tel­luk­si, tu­lee te­hon li­säk­si ar­vioi­da pit­käai­kai­seen hoi­toon liit­ty­vät ris­ki­te­ki­jät. Kan­na­bis­hoi­toa voi har­ki­ta vain ai­kui­sil­le. Jos po­ti­laal­la on jo hai­tal­lis­ta kan­na­bik­sen käyt­töä ja hän ha­kee kan­na­bis­ta ki­vun hoi­toon, hä­net oh­ja­taan päih­dep­sy­kiat­rian tai päih­de­huol­lon yk­sik­köön. Ki­vun lie­vi­tys­tä te­hos­te­taan muil­la lääk­keil­lä ja lääk­keet­tö­min me­ne­tel­min.

Myyn­ti­lu­val­li­nen na­bik­si­mo­li (Sa­ti­vex) ja eri­tyis­lu­pa­val­mis­tee­na han­kit­ta­vat kan­na­bis­tuot­teet ei­vät ole sai­raus­va­kuu­tuk­ses­ta kor­vat­ta­via, jo­ten hoi­toa suun­ni­tel­taes­sa tu­li­si sel­vit­tää, mi­ten hoi­to mak­se­taan. Sa­ti­vex-pak­kauk­sen (3 x 10 ml) ny­kyi­nen hin­ta on 624,75 eu­roa ja myös Can­na­bis Flos -tuot­teet mak­sa­vat usei­ta sa­to­ja eu­ro­ja kuu­kau­des­sa. Kos­ka Can­na­bis Flos -tuot­teil­la on epäe­dul­li­nen ∆9-THC–CBD-suh­de ja kos­ka niis­tä ei ole teh­ty klii­ni­siä lää­ke­tut­ki­muk­sia, nii­den käyt­tö lääk­kee­nä ei ole pe­rus­tel­tua.

Kan­na­bis­hoi­don aloit­ta­mi­ses­ta ei ole kan­sain­vä­li­siä tai kan­sal­li­sia vi­ral­li­sia suo­si­tuk­sia. Par­haat mah­dol­li­suu­det ko­ko­nais­val­tai­sen ar­vioin­nin, hoi­don ja seu­ran­nan to­teut­ta­mi­seen on ylio­pis­to­sai­raa­loi­den mo­nia­lai­sil­la kli­ni­koil­la, ja nii­den teh­tä­vä­nä on myös ke­rä­tä ko­ke­mus­ta uu­sis­ta hoi­to­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Tä­män vuok­si kaik­ki kan­na­bis­hoi­dot tu­li­si aloit­taa jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon puit­teis­sa.

Na­bik­si­mo­lin so­pi­vuus MS-tau­tiin liit­ty­vän spas­ti­suu­den hoi­toon ar­vioi­daan neu­ro­lo­gian yk­si­köis­sä, jois­sa pi­täi­si ol­la val­miu­det mo­nia­lai­seen ar­vioon (tau­luk­ko 6). Ki­vun hoi­don ar­viot tu­lee teh­dä vain ylio­pis­to­sai­raa­loi­den mo­nia­lai­sil­la ki­puk­li­ni­koil­la, jot­ka pys­ty­vät ot­ta­maan kan­taa po­ti­laan mui­hin hoi­to­mah­dol­li­suuk­siin ja kan­ta­maan vas­tuun po­ti­laan jat­ko­hoi­dos­ta. Hoi­don aloit­ta­mi­ses­ta päät­tää lo­pul­ta ai­na lää­kä­ri, jon­ka tu­lee tun­tea hy­vin se­kä po­ti­las et­tä kan­na­bik­sen klii­ni­nen far­ma­ko­lo­gia.

Tut­ki­mus­näyt­tö ei tois­tai­sek­si tue kan­na­bik­sen käyt­töä min­kään ki­pu­ti­lan hoi­dos­sa. Ko­keel­li­se­na hoi­to­na si­tä voi­daan har­ki­ta neu­ro­paat­ti­seen ki­puun ja vai­kea­hoi­toi­seen syö­pä­ki­puun. Mi­kä­li 2–3 kuu­kau­den ar­vioin­ti­jak­son ai­ka­na ei saa­da sel­vää näyt­töä na­bik­si­mo­lin te­hos­ta ki­puun tai spas­ti­suu­teen, toi­min­ta­ky­kyyn ja elä­män­laa­tuun, lää­ki­tys tu­lee lo­pet­taa.

Kirjoittajat

Ei­ja Kal­so
LKT, pro­fes­so­ri, yli­lää­kä­ri
Hel­sin­gin ylio­pis­to, lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta,
HUS, Ki­puk­li­nik­ka, ATeK
ei­ja.kal­so@hel­sin­ki.fi
Kaar­lo Si­mo­jo­ki
LT, joh­ta­va yli­lää­kä­ri
A-kli­nik­ka­sää­tiön kes­kus­toi­mis­to
Erk­ki Pal­va
LKT, joh­ta­ja
Fi­mea, Lää­ke­val­mis­tei­den ar­vioin­ti

Sidonnaisuudet

Eija Kalso: Konsultointipalkkiot (Grünenthal, Orion Pharma), luentopalkkiot (Astra Zeneca, Mundipharma, Orion Pharma), osakkeet (Orion Pharma).

Kaarlo Simojoki: Pysyvä asiantuntija (Valvira, AVI), luentopalkkiot (Professio Oy).

Erkki Palva: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuutta

1
Bolognini D, Ross RA. Medical cannabis vs. Synthetic canabinoids: What does the future hold? Clin Pharmacol Ther 2015;97:568–70.
2
Volkov ND, Baler RD, Compton WM, Weiss SRB. Adverse health effects of marijuana use. N Engl J Med 2014;370:2219–27.
3
Hartman RL, Huestis MA. Cannabis effects on driving skills. Clin Chem 2013;59:478–92.
4
Gage SH, Hickman M, Zammit S. Association between cannabis and psychosis: epidemiologic evidence. Biol Psychiatry 2015, verkossa ensin 12.8.2015. doi: 10.1016/j.biopsych.2015.08.001
5
Panlilio LV, Goldberg SR, Justinova Z. Cannabinoid abuse and addiction: clinical and preclinical findings. Clin Pharmacol Ther 2015;97:616–27.
6
Hall W, Degenhardt L. Adverse health effects of non-medical cannabis use. Lancet 2009;374:1383–91.
7
Fukuda S, Kohsaka H, Takayasu A ym. Cannabinoid receptor 2 as a potential therapeutic target in rheumatoid arthritis. BMC Musculoskeletal Disorders 2014;15:275–85.
8
Finnerup NB, Attal N, ­Haroutounian S ym. Pharmaco­therapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol 2015;14:162–73.
9
Whiting PF, Wolff RF, Deshpande S ym. Cannabinoids for medical use: A systematic review and meta-analysis. JAMA 2015;313:2456–73.
10
Skrabek RQ, Galimova L, Ethans K, Perry D. Nabilone for the treatment of pain in fibromyalgia. J Pain 2008;9:164–73.
11
Blake DR, Robson P, Ho M, Jubb RW, McCabe CS. Preliminary assessment of the efficacy, ­tolerability and safety of a cannabis-based medicine (Sativex) in the treatment of pain caused by rheumatoid arthritis. Rheumatology 2006;45:50–2.
12
Ste-Marie PA, Fitzcharles MA, Gamsa A, Ware MA, Shir Y. Association of herbal cannabis use with negative psychosocial parameters in patients with fibromyalgia. Arthritis Care Res (Hoboken) 2012;64:1202–8.
13
http://www.who.int/mental_health/mhgap/ ... use/q1/en/

Taulukko 1:
Kannabisvalmisteet. sativexia lukuun ottamatta kaikki valmisteet vaativat erityisluvan.
Δ9-tHC = Δ9-tetrahydrokannabinoli, CBD = kannabidioli
kannabisvalmiste ainesosat
Nabiksimoli (Sativex): sumute suuonteloon Δ9-THC 27 mg/ml + kannabidioli 25 mg/ml
Nabiloni: kapseli Δ9-THC:n synteettinen analogi
Dronabinoli Synteettinen Δ9-THC:n l-enantiomeeri
Cannabis Flos varieteit Bedrocan: tee, inhalaatio
vaporisaattorilla
Cannabis sativan kukinnoista tehty valmiste: : Δ9-THC:n
pitoisuus n. 19–22 % ja CBD:n < 1 %
Cannabis Flos varieteit Bediol: rakeet Cannabis sativan kukinnoista tehty valmiste: Δ9-THC:n
pitoisuus n. 6,3 % ja CBD:n n. 8 %
Cannabis Flos varieteit Bedica: Cannabis sativan kukinnoista tehty valmiste: Δ9-THC:n
pitoisuus n. 14–17 % ja CBD:n < 1 %

Taulukko 2:
Kannabisvalmisteet. sativexia lukuun ottamatta kaikki valmisteet vaativat erityisluvan.
Δ9-tHC = Δ9-tetrahydrokannabinoli, CBD = kannabidioli
kannabisvalmiste ainesosat
Nabiksimoli (Sativex): sumute suuonteloon Δ9-THC 27 mg/ml + kannabidioli 25 mg/ml
Nabiloni: kapseli Δ9-THC:n synteettinen analogi
Dronabinoli Synteettinen Δ9-THC:n l-enantiomeeri
Cannabis Flos varieteit Bedrocan: tee, inhalaatio
vaporisaattorilla
Cannabis sativan kukinnoista tehty valmiste: : Δ9-THC:n
pitoisuus n. 19–22 % ja CBD:n < 1 %
Cannabis Flos varieteit Bediol: rakeet Cannabis sativan kukinnoista tehty valmiste: Δ9-THC:n
pitoisuus n. 6,3 % ja CBD:n n. 8 %
Cannabis Flos varieteit Bedica: Cannabis sativan kukinnoista tehty valmiste: Δ9-THC:n
pitoisuus n. 14–17 % ja CBD:n < 1 %

Taulukko 3:
meneillään olevia tutkimuksia erilaisilla kannabisvalmisteilla (1).
käyttöaihe kannabisvalmiste Reseptori Vaikutus
kipu, depressio, ahdistus, vapina, spastisuus, unihäiriöt,
neuroprotektio
PaM, positiivinen allosteerinen modulaattori,
synteettinen pieni molekyyli
CB 1 agonisti
Solunsalpaajahoitoon liittyvä vaikea pahoinvointi ja oksentelu nabiloni, dronabiloni, lääkekannabis CB 1 /CB 2 agonisti
anoreksia (aIDS/HIV) dronabiloni, lääkekannabis CB 1 /CB 2 agonisti
MS-tautiin liittyvä spastisuus nabiksimoli 1 CB 1 /CB 2 agonisti
Syöpään liittyvä kipu nabiksimoli 1 CB 1 /CB 2 agonisti
Dravetin oireyhtymä (harvinainen epilepsia) kannabidioli 2 CB 1 /CB 2 agonisti
kystinen fibroosi, systeeminen skleroosi ajuleemihappo, synteettinen fytokannabinoidi CB 2 agonisti
kipu, syöpä, inflammaatio synteettiset pienet molekyylit CB 2 agonisti
kannabisriippuvuus, lihavuus 3 , metabolinen oireyhtymä NaM, negatiivinen allosteerinen modulaattori,
synteettinen pieni molekyyli
CB 1 käänteinen
agonisti
Metabolinen oireyhtymä synteettiset pienet molekyylit, jotka vaikuttavat
keskushermoston ulkopuolella
CB 1 käänteinen
agonisti
1 Nabiksimolilla (Sativex) on Suomessa myyntilupa MS-tautiin liittyvän spastisuuden hoidossa. kanadassa sillä on myyntilupa aikuispotilaiden MS-tautiin liittyvään neuropaattiseen kipuun tai syöpään liittyvään kipuun, jossa
suuriannoksinen opioidilääkitys ei tuota riittävää kivunlievitystä.
2 kannabidiolin vaikutukset välittyvät myös useiden muiden reseptorien ja vaikutusmekanismien kautta.
3 Rimonabantti, CB1-reseptorin antagonisti, oli Suomessakin kliinisessä käytössä lihavuuden hoidossa. Se poistettiin markkinoilta lääkkeen käyttöön liittyneiden vakavien mielialaongelmien vuoksi.

Taulukko 4:
Keskushermoston CB 1 -kannabinoidireseptorien tärkeimpiä alueita sekä
toimintoja, joiden säätelyyn nämä reseptorit osallistuvat.
keskushermoston alue Fysiologinen vaikutus
Hippokampus oppiminen, muisti, stressivasteet
Tyvitumakkeet motoriikan säätely
Hypotalamus syöminen, stressin jälkeisen homeostaasin
palautuminen, lämmönsäätely
Pikkuaivot koordinaatio ja motoriikan säätely
aivokuori älylliset toiminnat
Nucleus accumbens palkitseminen
aivojen keskiharmaa (PaG) kivun säätely
Rostraalinen ventrolateraalinen medulla kivun säätely
Selkäytimen takasarvi ja takajuuriganglio kivun säätely
aivolisäke endokriiniset ja lisääntymiseen liittyvät
toiminnat
Mantelitumake emotionaaliset vasteet ja pelko
aivorunko vireys
Nucleus tractus solitarius pahoinvointi ja oksentelu

Taulukko 5:
meta-analyysiin perustuva arvio yleisimpien lääkekannabinoidien käyttöön
liittyvistä lyhyen aikavälin haittavaikutuksista suhteessa lumehoitoon tai
aktiiviseen vertailuhoitoon. taulukkoon on koottu kymmenen yleisintä
haittavaikutusta (9).
Haitta Tutkimukseen osallistuneiden
potilaiden määrä
oR (95 %:n lV)
Mikä tahansa 3 714 3,03 (2,42–3,80)
Vakava 3 248 1,41 (1,04–1,92)
Tutkimukseen osallistumisen
lopettaminen haitan vuoksi
2 755 2,94 (2,18–3,96)
Yksittäiset haitat
Desorientaatio 1 736 5,41 (2,61–11,19)
Huimaus 4 243 5,09 (4,10–6,32)
Euforia 2 420 4,08 (2,18–7,64)
Sekavuus 1 160 4,03 (2,05–7,97)
Tokkuraisuus 1 272 3,68 (2,24–6,01)
kuiva suu 4 181 3,50 (2,58–4,75)
uneliaisuus 3 168 2,83 (2,05–3,91)
Tasapainohäiriö 920 2,62 (1,12–6,13)
Pahoinvointi 3 579 2,08 (1,63–2,65)
Vainoharhaisuus 492 2,05 (0,42–10,10)

Taulukko 6:
lääkekannabiksen sopivuuden arviointi.
KIPULÄÄKÄRIN TAI NEUROLOGIN ARVIO
– onko kivun tai spastisuuden tavanomaisten hoitojen teho selvitetty?
– jos ei ole, nämä käydään läpi ennen koejaksoa
PSYKOLOGIN ARVIO
– ahdistuksen ja stressin käsittely
– kivunhallintakeinojen hallinta
– kivunhallintakeinojen tehostaminen ennen koejaksoa
FYSIOTERAPEUTIN ARVIO
– fyysisen aktiivisuuden arviointi
– aktiivisten fysioterapeuttisten menetelmien käyttöönotto
PSYKIATRIN ARVIO
– pääsääntöisesti vasta-aiheita kannabislääkitykselle: skitsofrenia, psykoosit, kaksisuuntainen mielialahäiriö, yleistynyt
ahdistushäiriö, paniikkihäiriö
– muiden mielenterveyshäiriöiden oltava hoitotasapainossa ennen lopullista arviota kokeilusta
– pääsääntöisesti vasta-aihe kannabislääkitykselle: aiempi tai nykyinen huumaavien aineiden käyttö (esim. alkoholi,
nikotiini, opioidit, kannabis)
– jos potilas on jo kannabisriippuvainen, hänet ohjataan päihdepsykiatrian tai päihdehuollon yksikköön hoitoon
SOSIAALITYÖNTEKIJÄN ARVIO
– potilaan sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen arviointi: onko potilaalla merkittäviä sosiaalisia ongelmia, joiden
selvittäminen tukisi lääkkeettömien hoitojen tehoa tai mahdollistaisi lääkekokeilun toteuttamisen?
– miten mahdollisen kannabishoidon kustannukset hoidetaan?
HOIDON TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY, JOS HOITOKOKEILUUN PÄÄDYTÄÄN
– kivun tai spastisuuden lievittyminen
– unen kohentuminen
– elämänlaadun parantuminen
– toiminnalliset tavoitteet
– muun lääkityksen tarpeen väheneminen
Nitku pitkästä ilosta.

Avatar
lizzy
Viestit: 569
Liittynyt: 31.8.2014

Re: Lääkärilehti: kannabistako kipulääkkeeksi?

ViestiKirjoittaja lizzy » 14.3.2016 18:36

Olipa siinä harvinaisen tylyä tekstiä.

Avatar
cac
Viestit: 26
Liittynyt: 4.10.2011

Re: Lääkärilehti: kannabistako kipulääkkeeksi?

ViestiKirjoittaja cac » 14.3.2016 19:50

sitäpä minäkin. kannabis on parasta viihdekäytössä.

Kristallilapsi
Viestit: 341
Liittynyt: 3.1.2010

Re: Lääkärilehti: kannabistako kipulääkkeeksi?

ViestiKirjoittaja Kristallilapsi » 16.3.2016 13:21

Jos puhutaan kivunlievityksestä, niin yksikään lääkäri ei tiedä mikä lääke käy potilaalle. Sen tietää vain
sairaudesta kärsivävä potilas itse. :think:
"jos metsään huumepoliisi haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt"

Avatar
lizzy
Viestit: 569
Liittynyt: 31.8.2014

Re: Lääkärilehti: kannabistako kipulääkkeeksi?

ViestiKirjoittaja lizzy » 16.3.2016 18:45

Väärin. Kalso tietää kaiken. Ja varsinkin sen että kannabis ei sovi kenellekkään mutta opioidit, ne käy kaikille, koska niillä hän on uransa tehnyt. Paha kannabishan voisi yleistyessään paljastaa lääketetaan pelkiksi rahastusautomaateiksi.

psyphish
2 tähteä
2 tähteä
Viestit: 3068
Liittynyt: 15.3.2010

Re: Lääkärilehti: kannabistako kipulääkkeeksi?

ViestiKirjoittaja psyphish » 17.3.2016 18:01

Some strains help my ankle arthritis pain. :yes:


Palaa sivulle “Politiikka ja media”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 0 vierailijaa